Praktijkleren Nederland

Subsidie Praktijkleren - derde leerweg

Verzorgt u een praktijk- of werkleerplaats voor een werkzoekende of een werkende die werkloos dreigt te worden? Deze regeling geldt voor het begeleiden van studenten bij de beroepspraktijkvorming die een mbo-opleiding in de derde leerweg volgen. U helpt hiermee de directe en duurzame inzetbaarheid van werkenden of werkzoekenden op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Extra subsidie derde leerweg

De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een erkend leerbedrijf maakt voor het begeleiden bij de beroepspraktijkvorming van een student die een mbo-opleiding in de derde leerweg volgt. Alleen kortlopende bij- en omscholing van een werkzoekende of een werkende die werkloos dreigt te worden, komt in aanmerking voor deze subsidie.

Budget

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) stelt subsidie beschikbaar van 2022 tot en met 2023. Het totale beschikbare budget is € 25,5 miljoen. De duur van de opleiding waarvoor een erkend leerbedrijf een vergoeding kan ontvangen, is maximaal 40 weken vanaf de startdatum die is opgenomen in de praktijkovereenkomst. Voor het realiseren van een praktijkleerplaats van 40 weken kunt u een vergoeding krijgen van maximaal € 2.700. Duurt de praktijkplaats korter dan 40 weken of is er minder dan 40 weken begeleid? Dan wordt de hoogte van de subsidie naar verhouding bijgesteld.

Voorwaarden opleiding

Om in aanmerking te komen voor subsidie Praktijkleren derde leerweg, dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen.

 • De student is een werkzoekende of een werkende die werkloos dreigt te worden.
 • U bent een erkend leerbedrijf. 
 • De opleiding moet gericht zijn op het behalen van een volledig diploma, een certificaat of een praktijkverklaring.
 • De opleiding is gestart in de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.
 • De opleiding moet zijn opgenomen in het Centraal register beroepsopleidingen (Crebo).
 • U heeft een Praktijkleerovereenkomst die ondertekend is door de school, het leerbedrijf en de student. 
 • U beschikt over een urenverantwoording voor de student bij de beroepspraktijkvorming.
 • U beschikt over een BPV verklaring waaruit blijkt dat uw erkende leerbedrijf de student in het kader van de beroepspraktijkvorming heeft begeleid.

Om in aanmerking voor de subsidie te komen, dien je volgende documenten aan te leveren:

 • Praktijkovereenkomst
 • Urenverantwoording
 • Praktijkverklaring

De opleiding is gericht op halen van een MBO-certificaat

De kandidaat volgt, in de derde leerweg, een arbeidsmarktrelevant deel van een mbo-opleiding.

Het gaat om beroepsgerichte vakken en beroepspraktijkvorming in het  leerbedrijf. Na het halen van een examen wordt een mbo-certificaat uitgereikt. De duur van de opleiding kan per mbo-certificaat verschillen en hangt af van de leer-en werkervaring van de kandidaat.

Opleiding gericht op het halen van praktijk-verklaring

De kandidaat volgt, in de derde leerweg, een afgesproken deel van de mbo-opleiding met in ieder geval beroeps-praktijkvorming en wordt intensief begeleid. Het gaat om eenvoudige werkzaamheden die de medewerker volledig op de werkvloer kan aanleren. Eventueel kan de beroepspraktijk- vorming worden aangevuld met enkele lessen en examens. Voor de geleerde werkprocessen ontvangt hij of zij een praktijkverklaring (als onderdeel van de mbo-verklaring).

Aanvraagperiode 

Er zijn 5 aanvraagrondes. U vraagt subsidie aan binnen een jaar na afloop van de praktijkplaats, zie hieronder alle aanvraagrondes:

 • van 3 januari 2023, 9:00 uur, tot en met 31 januari 2023, 17:00 uur
 • van 1 juni 2023, 9:00 uur, tot en met 30 juni 2023, 17:00 uur
 • van 1 december 2023, 9:00 uur, tot en met 12 januari  2024, 17:00 uur

Let op: 

 • U vraagt de subsidie aan binnen een jaar na afloop van de praktijkplaats.
 • Duurt de praktijkplaats langer dan 40 weken? Over de weken die liggen na de eerste 40 aaneengesloten weken van de praktijkplaats ontvangt u geen subsidie. U moet uw aanvraag in dat geval indienen binnen een jaar na afloop van de eerste 40 weken, ongeacht of de opleiding al is afgerond.

Na uw aanvraag

Het ministerie van SZW besluit binnen 13 weken na de sluiting van een aanvraagronde gelijktijdig over alle in die aanvraagronde ingediende aanvragen. Vervolgens wordt aan de hand van alle aanvragen het subsidiebedrag voor een volledig gerealiseerde praktijkplaats berekend. Aan de hand daarvan volgen de individuele beschikkingen. Deze beschikking is direct de vaststelling van de subsidie. Het RVO verdeelt bij een overschrijding van het beschikbare subsidiebudget het budget evenredig over de ingediende aanvragen.

Biedt u als werkgever op dit moment een praktijk- of werkleerplaats aan studenten die een mbo-opleiding in de derde leerweg volgen? Wellicht komt u dan in aanmerking voor de subsidie Praktijkleren in de derde leerweg. Mocht u gebruik maken van onze dienstverlening, dan ondersteunen wij u in het aanvragen van de subsidie Praktijkleren in de derde leerweg.